medarbetare-hydagent

Code of Conduct

Vår ägare Indutrade har ett grundmurat rykte över hela Europa om ärlighet och integritet kring sociala, miljömässiga och affärsetiska frågor. Som del av koncernen är det viktigt att vi inom ES Hydagent delar gemensamma värderingar och följer uppsatta grundregler.

Indutrades Code of Conduct ger oss vägledning kring hur vi ska förhålla oss till vår omvärld och riktlinjer för hur vi ska hantera konkreta situationer.

Viktiga delar är bl.a:

  • Att agera med integritet och hög etik i alla affärsrelationer
  • Att ta ansvar för egen och andras hälsa och säkerhet på arbetsplatsen
  • Att relationen mellan arbetsgivare och medarbetare präglas av öppenhet, respekt och inflytande.
  • Att verka för att grundläggande mänskliga rättigheter respekteras och skyddas.
  • Att sträva efter att kontinuerligt minska vår miljöpåverkan och bistå våra kunder i att minska sin.
  • Att vara goda grannar och ta vara på möjligheter att stärka de samhällen där vi verkar.

Koncernens Code of Business Conduct återges i den bifogade PDF-filen.

indutrade code-of-conduct